Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
De Olijfgaard B.V.
Website: www.deolijfgaard.nl 
Webshop: www.deolijfgaardshop.nl
Email: info@deolijfgaard.nl 
Vestigingsadres tot 31 december 2023: Sprengenweg 8 8181NN Heerde.
Vestigingsadres vanaf 1 januari 2024: Daendelsweg 4b 7315AJ Apeldoorn
KvK: 70734011
 
Bankrekening: NL23 RABO 0108 4298 30
Btw nummer: NL858438665B01


1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verkoper: www.deolijfgaard.nl
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.deolijfgaard.nl opdracht heeft gegeven om producten te leveren. 
Product: al hetgeen op www.deolijfgaard.nl wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. 
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 


2. Toepassing 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing. 
2.2 Alle gebruikers van www.deolijfgaard.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.deolijfgaard.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. 
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is. 
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan. 

3. Informatie 
3.1 De informatie op www.deolijfgaard.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.deolijfgaard.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk. 
3.2 Beeldmateriaal. Op www.deolijfgaard.nl wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op punten afwijkt van het product zoals dit op www.deolijfgaard.nl wordt getoond. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid. 
3.3 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties. 

4. Offertes en overeenkomsten 
4.1 Alle aanbiedingen op www.deolijfgaard.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden. 
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten. 
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen. 


5. Prijzen en verzendkosten 
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.deolijfgaard.nl luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag. 
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. 


6. Bestellen en betalen 
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit 2 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL of vooraf overmaken, . 
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer Rabobank 1084.29.830 t.n.v. deolijfgaard.nl te Wamel. Als binnen vijf dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email. 


7. Levering 

7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding. 

7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverlener. Koper kan verkoper bij het plaatsen van een bestelling om een ander afleveradres vragen (bij bomen en planten) om te zorgen dat bezorgde bestellingen niet onbewaakt achterblijven.

7.3 Levering van grote produkten zoals bomen en plantenbakken worden via een externe logistieke dienstverlener bij koper op pallet aangeboden. Verkoper heeft geen inzicht in de routeplanning en/of exacte dag van aflevering. Koper is zich hiervan bewust. Binnenlandse bestellingen worden doorgaans de opvolgende werkdag bezorgd, palletzendingen naar Belgie kunnen 1 a 2 dagen langer in beslag nemen. Verkoper is niet verantwoordelijk voor vermissing/diefstal van bestelde goederen indien koper bij aflevering niet thuis is. Indien koper besluit de zending te weigeren zonder legitieme reden is verkoper gemachtigd de intiele vrachtkosten door te berekenen.

7.4 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

7.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper. 

7.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden. 

7.7. De kwaliteit, gezondheid en juiste benaming van producten worden door verkoper naar beste weten gegarandeerd. 

7.8 De garantie door verkoper gegeven loopt maximaal 5 jaar en gaat in direct na aankoop en loopt af op 31 december van het lopende jaar. 

7.9 Verkoper geeft geen garantie op bomen en/of planten die ondanks de aangegeven winterhardheid beschadigd raken danwel doodvriezen of anderzins afsterven.                          
7.10 Verkoper geeft geen garantie op plantenbakken vervaardigd uit steigerhout & douglas (niet hardhout).            

7.11 Verkoper selecteerd haar bomen/planten zorgvuldig op de winterharde kenmerken.  De winterhardheid op de bomen, afgegeven door verkoper is een richtlijn, hiervoor kan verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld.

8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper. 
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren. 

9. Herroeping en retourneren 
9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.deolijfgaard.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan dient dit binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te worden gemaakt aan verkoper. Vervolgens heeft koper nogmaals 14 dagen de tijd om het produkt te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper. Afgeprijsde artikelen evenals speciale acties zijn hierbij uitgezonderd.

Retouradres: www.deolijfgaard.nl 
Sprengenweg 8 
8181NN Heerde 

De kosten van het retour zenden zijn voor de koper. 
Binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag, verminderd met de oorspronkelijke verzendkosten, aan u overgemaakt. 

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@deolijfgaard.nl 
9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid, onjuist gebruik of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de onstane waardevermindering van het geretourneerde product. 
9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via het postkantoor (Post.nl) of erkende transporteur.. U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren. 
9.5 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Evenals alle bakken uit de gehele collectie voor binnenshuis. Wilt u zeker weten of uw produkt achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar bij uw bestelling. 

 


10. Uw persoonsgegevens / privacy 
10.1 www.deolijfgaard.nl draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. www.deolijfgaard.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen. 
10.2 Voor statistische doeleinden houdt www.deolijfgaard.nl de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers. 


11. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


12. Toepasselijk recht 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland 
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


13. Communicatie 
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper. 


14. Contact 
De Olijfgaard staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70734011 


Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen gaan via email: info@deolijfgaardshop.nl

T/m 31 december 2023:

De Olijfgaard B.V.
Afdeling klantenservice 
Sprengenweg 8 
8181NN Heerde 

Vanaf 1 januari 2024:

De Olijfgaard B.V.
Afdeling klantenservice 
Daendelsweg 4b 
7315AJ Apeldoorn

15. Copyright 

Op de inhoud en vormgeving van de website www.deolijfgaard.nl en de webshop www.deolijfgaardshop.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.deolijfgaard.nl. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.deolijfgaard.nl wordt geschonden dan zal www.deolijfgaard.nl hierop actie ondernemen. (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.deolijfgaard.nl
Email: info@deolijfgaard.nl
Sprengenweg 8
8181NN Heerde
kvk 30239337
bank 1084.29.830

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: www.deolijfgaard.nl
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.deolijfgaard.nl opdracht heeft gegeven om producten te leveren.
Product: al hetgeen op www.deolijfgaard.nl wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van www.deolijfgaard.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.deolijfgaard.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

3. Informatie
3.1 De informatie op www.deolijfgaard.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.deolijfgaard.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk.
3.2 Beeldmateriaal. Op www.deolijfgaard.nl wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.deolijfgaard.nl wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op www.deolijfgaard.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.


5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.deolijfgaard.nl luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag.
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.


6. Bestellen en betalen
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit 2 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL of vooraf overmaken, .
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer Rabobank 1084.29.830 t.n.v. deolijfgaard.nl te Heerde. Als binnen acht dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.


7. Levering
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.


8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan.
Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.


9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.deolijfgaard.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 7 werkdagen na ontvangst te ruilen danwel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.

Retouradres: www.deolijfgaard.nl
Sprengenweg 8
8181NN Heerde

De kosten van het retour zenden zijn voor de koper.
Binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag, verminderd met de oorspronkelijke verzendkosten, aan u overgemaakt.

9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@deolijfgaard.nl
9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de onstane waardevermindering van het geretourneerde product.
9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via het postkantoor (Post.nl). U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.
9.5 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor u besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Evenals alle bakken uit de gehele collectie voor binnenshuis. Wilt u zeker weten of uw produkt achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar bij uw bestelling.


10. Uw persoonsgegevens / privacy
10.1 www.deolijfgaard.nl draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. www.deolijfgaard.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.
10.2 Voor statistische doeleinden houdt www.deolijfgaard.nl de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.


11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


13. Communicatie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.


14. Contact
De Olijfgaard staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30239337

Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: info@deolijfgaard.nl of schriftelijk via:

De Olijfgaard
Afdeling klantenservice
Sprengenweg 8
8181NN Heerde

15. Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.deolijfgaard.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.deolijfgaard.nl. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.deolijfgaard.nl wordt geschonden dan zal www.deolijfgaard.nl hierop actie ondernemen.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • ideal
  • groteplantenbak.com
  • De Olijfgaard zit op Facebook!
© 2009 - 2024 De Olijfgaard | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel